A Serverraum

A Serverraum

Port Belegung
1
2 Stiegenaufgang Terrasse
3 Stempeluhr Eingang
4 Lesezimmer
5 Servicebüro 1
6 Servicebüro 2
7 Internet PC EG 1
8 ?? Lager vor Oscars
9 ?? Dachboden 3.OG Lift
10 ?? frei (alte Kassa Restaurant)
11 Jägerstube Elektroschrank R1
12 ?? Liftschacht 2. OG
13 Jägerstube Kassa
14 Sennkuchi via Werkstatt
15 Sennkuchi
16 ?? Internet PC EG 2
17 Romantikhaus O1
18 Romantikhaus O2
19 Romantikhaus O3
20 Romantikhaus O4
21 A1 Verteiler Garage 2
22 Seilbahn Talstation
23 ?? Mitarbeiterhaus 1
24 ?? Mitarbeiterhaus 1

B Serverraum

B Serverraum

Port Belegung
1 Küche Elektroschrank Q1
2 Küche Elektroschrank Q2
3 Küche Elektroschrank Q3
4 Küche Herd
5 Küche kalte Küche
6 Küche Pattiserie
7 ?? Oscars Sonos
8 ?? Oscars Kassa
9 ?? Oscars Decke 1
10 ?? Oscars Decke 2
11 ?? Restaurant Musikanlage Wand
12 ?? Restaurant Musikanlage Wand
13 Sporthaus Büro F24
14 Sporthaus Büro F23
15 Sporthaus Büro F22
16 Sporthaus Büro F21
17 Sporthaus Zimmer L2
18 Sporthaus Zimmer L3
19 Sporthaus Zimmer L4
20 Sporthaus Zimmer L5
21 Sporthaus Hauptverteiler P2
22 Kinderkino
23 ?? Restaurant Musikanlage Patchpanel N2
24 ?? Restaurant Musikanlage Patchpanel N1